ЗНАЧЕЊСКЕ ВАРИЈАЦИЈЕ КОНСТРУКЦИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ПРЕД У СРПСКОМ И РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ

  • Миливој Алановић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Нови Сад Одсек за српски језик и лингвистику
  • Александар Мудри Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Нови Сад Одсек за русински језик и књижевност

Сажетак

Иако проучавање значења предлога у лингвистици има завидну традицију, чиме је на известан начин демантован раније уврежен став да су у питању синсемантичне jезичке јединице, у овом испитивању се иде трагом конструкционе целовитости језичих израза који, у зависности од контекстуалног окружења те лексичке селекције, показују мању или већу варијантност у погледу својих значењских ресурса. Тако ће на примеру значењског потенцијала конструкције с предлогом пред бити указано на поступак семантичке транспозиције, која подразумева удаљавање од просторног те реализацију неког секундарног, мање или више сродног значења, као што су темпоралност, каузалност, агентивност, пацијативност и сл. (нпр. Седи пред кафаном; Стигао је пред сами час; Побегли су пред њима; Иде ногу пред ногу; Пред нама су велика искушења; Пред нас су ставили тежак избор итд). Истраживање ће бити спроведено на грађи из српског и русинског језика, чиме ће бити потврђен општелингвистички и когнитивни карактер поступка семантичке транспозиције у језику.

Референце

Antonić, I. (2005). Predlozi usred, nasred, posred u savremenom standardnom srpskom jeziku. Zbornik Matice srpske za slavistiku 67: 129–136. (Cyrillic)
Antonić, I. (2006). Predlog od u standardnom srpskom jeziku. Naučni sastanak slavista u Vukove dane 35/1: 129–144. (Cyrillic)
Ašić, T. (2005). Predlozi po, na i u u srpskom jeziku i njihova fizička i temporalna interpretacija, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 68: 161–168.
Ašić, T. i Stanojević, V. (2008). O predlozima ispred i pred u srpskom jeziku. U: Semantička proučavanja srpskog jezika (Milorad Radovanović i Predrag Piper, eds.), SANU, Beograd, 129–150. (Cyrillic)
Gortan-Premk, D. (1963). Sintagme s predlogom do s obzirom na svojstva predloga uopšte, Naš jezik Knj. 13, sv. 1/2: 64–80. (Cyrillic)
Grickat, I. (2003). O predlogu za u srpskom jeziku, Južnoslovenski filolog 59: 11–16. (Cyrillic)
Duličenko, D. A. (1977). Gu sintaksi pripadkoh u jaziku juhoslavjanskich Rusnacoh (o specifičnosci instrumentala). Tvorčosc 3, str. 14–19. (Cyrillic)
Klikovac, D. (2006). Semantika predloga: studija iz kognitivne lingvistike, Beograd: Filološki fakultet.
Kuburić Macura, M. (2018). Koncesivna interpretacija genitivnih konstrukcija s prijedlogom bez u savremenom srpskom jeziku. Srpski jezik: status, sistem, upotreba : zbornik u čast prof. Milošu Kovačeviću, 305–317. (Cyrillic)
Međeši, G. (1976). Daco o pisanim slove u školskej roboti. Tvorčosc 1, str. 68–77. (Cyrillic)
Mršević-Radović, D. (1973). Predlozi nad, pod, pred, i iznad, ispod i ispred s odgovarajućim padežnim oblicima u funkciji određivanja prostornih odnosa, Naš jezik knj. 19, sv. 4/5: 204–227. (Cyrillic)
Mudri, A. (2008). Hasnovanje primenovnickich konstrukcijoch u jaziku Hnatjukovih pripovedačoh. Studia Ruthenica 13, (36–61). (Cyrillic)
Piper P. (1997). Jezik i prostor. Beograd: Biblioteka XX vek.
Radović-Tešić, Milica (1973). Predlog kod uz genitiv glagolskih i drugih apstraktnih imenica u funkciji određivanja vremena i njegove semantičko-sintaksičke opozicije, Naš jezik knj. 19, sv. 4/5: 228–255. (Cyrillic)
Ramač, JU. (1983). Primenovnјik “spram.” Tvorčosc 9, 53–63. (Cyrillic)
Ramač, JU. (1985). Primenovnјik “popri”. Tvorčosc 11, 28–39. (Cyrillic)
Ramač, JU. (1998). Primenovnјicki konstrukciji u ruskim literaturnim jaziku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. (Cyrillic)
Ramač, JU. (2006). Gramatika ruskoho jazika: za I, II, III i IV klasu gimnaziji (2. vid.). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. (Cyrillic)
Ramač, JU. (ur.) (1995). Serbsko-ruski slovnik 1. Novi Sad: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Filozofski fakultet, Katedra za rusinski jezik i književnost; Družtvo za ruski jazik, literaturu i kulturu. (Cyrillic)
Ramač, JU. (ur.) (1997). Srpsko-rusinski rečnik 2. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Filozofski fakultet, Katedra za rusinski jezik i književnost; Družtvo za ruski яzik, literaturu i kulturu. (Cyrillic)
Ramač, JU. (ur.) (2010). Rusko serbski slovnjik. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za rusinistiku; Zavod za kulturu vojvodjanskih Rusnacoch. (Cyrillic)
Ramač, JU. (ur.) (2017). Slovnik ruskoho narodnoho jazika I. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za rusinistiku; Zavod za kulturu vojvodjanskih Rusnacoch; Družtvo za ruski jazik, literaturu i kulturu; Ruske slovo. (Cyrillic)
Ramač, JU. (ur.) (2017). Slovnik ruskoho narodnoho jazika II. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za rusinistiku; Zavod za kulturu vojvodjanskih Rusnacoh; Družtvo za ruski jazik, literaturu i kulturu; Ruske slovo. (Cyrillic)
RMS – Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika, Novi Sad: Matica srpska (I–VI) – Matica hrvatska (I–III), 1967–1976. (Cyrillic)
Stevanović, M.(1965). Značenje i funkcije genitivne sintagme s predlogom od, Naš jezik knj. 14, sv. 4/5: 239–262. (Cyrillic)
Stevanović, M. (1966). Genitivne sintagme s predlogom kod i neke njihove opozicije, Naš jezik knj. 15, sv. 3/4: 158–179. (Cyrillic)
Stevanović, M. (1966). Sintagme s genitivom i predlogom s(a), Naš jezik knj. 15, sv. 1/2: 62–76. (Cyrillic)
Stevanović, M. (1979). Savremeni srpskohrvatski jezik II, Beograd: Naučna knjiga. (Cyrillic)
Stojanović, J. (2007). Mjesto predloga prema u predloškopadežnom sistemu srpskog jezika (u dijahroniji i sinhroniji), Zbornik Matice srpske za slavistiku 71–72: 405–415. (Cyrillic)
Објављено
24. 02. 2023.
Како цитирати
АЛАНОВИЋ, Миливој; МУДРИ, Александар. ЗНАЧЕЊСКЕ ВАРИЈАЦИЈЕ КОНСТРУКЦИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ПРЕД У СРПСКОМ И РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 133-154, feb. 2023. ISSN 2560-3612. Доступно на: <https://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/view/57>. Датум приступа: 21 june 2024 doi: https://doi.org/10.19090/rs.2022.6.133-154.
Bрој часописа
Секција
Articles