ЕФЕКТИВНО УЧЕШЋЕ РУСИНА У СРБИЈИ И ХРВАТСКОЈ

  • Jakub Stepaniuk University of Graz

Сажетак

Пројекат је заснован на теренском раду током прве две недеље јуна 2022. године у Славонији и Војводини и обухвата тринаест интервјуа са локалним представницима русинске националне мањине. Има за циљ истраживање и евалуацију поштовања и остваривања права на ефективно учешће Русина у Србији и Хрватској у светлу члана 15 Оквирне конвенције за заштиту националних мањина (ОКНМ). Тумачење ефективног учешћа даље је представљена у културној, социо-економској и политичкој сфери. Рад је заснован на две хипотезе: (1) да права нису у потпуности остварена због неадекватног финансирања (2) да права нису у потпуности остварена због прекомерне асимилације која узрокује ограничену свест о идентитету, административне/ бирократске препреке и измењена перцепција дискриминације. Рад доприноси академској литератури на много начина. Као прво, примењује приступ одоздо према горе, који укључује интердиспциплинарну етнографску и високо емпиријску истраживачку филозофију ка правној анализи учешћа мањина у којој тренутно доминирају системски и дизајнерски дискурси. Овај прилично технички начин правног истраживања присутан је у ОКНМ извештајима у којима се помињу ,,мањи проблеми“  русинске заједнице занемарујушћи многе детаље актуелне ситуације. Као друго, овај рад рад доприноси проучавању русинске мањине јер у постојећој литератури недостаје перспектива правних анализа које су замућене историјским и лингвистичким фокусима. Рад би на крају могао послужити као модел за истраживање малих и асмилацији склоних мањина широм Јужне и Источне Европе.

Референце

Beretka, K. (2014). Fragile Autonomy Arrangements in the Republic of Serbia: The Territorial Autonomy of Vojvodina and the National Minority Councils. Autonomy Arrangements Around the World: A Collection of Well and Lesser Known Cases, 247–273.
Bieber, F. (2001). Balancing political participation and minority rights: the experience of the former Yugoslavia. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, 2(2).
Ebert, K. (2013). The Balkan Romanian populations and the issue of identity in the multi-ethnic Balkans. Europäisches Journal für Minderheitenfragen, 6(1), 25–44.
FCNM (2018) Fourth Report submitted by Serbia pursuant to Article 25, paragraph 2 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities.
FCNM (2019) Fifth Report submitted by Croatia Pursuant to Article 25, paragraph 2 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities
Fejsa, M. P. (2017). Ruthenian Minority in Vojvodina and its Language. Балканистичен Форум, (3), 66–77.
Hardi, D. (2012). SEOBE KAO UZROK GUBLJENJA ISTORIJSKE TRADICIJE I PRONALAŽENJA NOVOG IDENTITETA–PARADIGMA MIKROZAJEDNICE RUSINA U SRBIJI. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 37(1), 289–299.
Henrard, K. (2005). 'Participation', 'Representation’ and ‘Autonomy' in the Lund Recommendations and their Reflections in the Supervision of the FCNM and Several Human Rights Conventions. International Journal on Minority and Group Rights, 12(2–3), 133–168.
Ilić, V. (2002). Attitudes of the ethnic elites members in Vojvodina to minority rights and to interethnic relations. Sociologija, 44(1), 25–40.
Malloy, T. H. (2018, February). Commentary of Article 15 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities. In The Framework Convention for the Protection of National Minorities (pp. 269–288). Brill Nijhoff.
Maran, M., & Cinc, E. (2011). Education in the Romanian language in the context of multiculturalism and multilingualism in Vojvodina-The past, the present and the future. International Journal of Arts & Sciences, 4(18), 325.
Marko, J. (2008). Is there a South Tyrolean ‘Model’of Conflict Resolution to be Exported?. In Tolerance through Law (pp. 371–388). Brill Nijhoff.
Marko, J., & Constantin, S. (2019). Against marginalisation: The right to effective participation. In Human and Minority Rights Protection by Multiple Diversity Governance (pp. 340–395). Routledge.
Marušiak, J., & Zlatanović, S. (2020). Slovakia as a Safe Country-The Perspective of the Slovak Community Members of Vojvodina. Slovak Ethnology/Slovensky Narodopis, 68(2).
Nurumov, D., & Vashchanka, V. (2019). Effective Participation of National Minorities in the Electoral Process. In Effective Participation of National Minorities and Conflict Prevention (pp. 197–214). Brill Nijhoff.
Palermo, F., & Woelk, J. (2003). No representation without recognition: The right to political participation of (National) minorities. Journal of European Integration, 25(3), 225–248.
Pejic, J. (1997). Minority rights in international law. Human Rights Quarterly, 19(3), 666–685.
Petsinis, V. (2008). Serbs and ethnic Hungarians in Vojvodina. Ethnic conflict placed within a framework beyond groupism. Sociológia, 40(3), 258–277.
Reynolds, A. (2007). Effective participation through elections: creating the space for minorities and majorities in the political sphere. Towards Good Governance and Social Integration, 41–52.
Steinke, K. (2016). Identity problems of the Gorani in eastern Albania and Kosovo. In The Palgrave Handbook of Slavic Languages, Identities and Borders (pp. 360–375). Palgrave Macmillan, London.
Suksi, M. (2005). Keeping the lid on the secession kettle–a review of legal interpretations concerning claims of self-determination by minority populations. International Journal on Minority and Group Rights, 12(2-3), 189–226.
Verstichel, A. (2005). Recent Developments in the UN Human Rights Committee's Approach to Minorities, with a Focus on Effective Participation. International Journal on Minority and Group Rights, 12(1), 25–42.
Visoka, G. (2008). Political parties and minority participation: case of Roma, Ashkalia and Egyptians in Kosovo.
Weller, M. (2003). Creating the Conditions Necessary for the Effective Participation or Persons Belonging to National Minorities. Int'l J. on Minority & Group Rts., 10, 265.
Објављено
24. 02. 2023.
Како цитирати
STEPANIUK, Jakub. ЕФЕКТИВНО УЧЕШЋЕ РУСИНА У СРБИЈИ И ХРВАТСКОЈ. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 199-218, feb. 2023. ISSN 2560-3612. Доступно на: <https://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/view/61>. Датум приступа: 19 may 2024 doi: https://doi.org/10.19090/rs.2022.6.199-218.
Bрој часописа
Секција
Articles