РУСКО-СЕРБСКИ ЛЕКСИЧНИ ГОМОНИМИ У РУСКИМ ЯЗИКУ

  • Юлиян Рамач

Сажетак

Автор описує руско-сербски лексични гомонимски пари у руским язику як резултат моцного уплїву сербского на руски язик. У бешедним руским язику сербски члени гомонимских парох преовладую над рускима членами. Руски члени парох и руски еквиваленти сербизмох хтори зачувани у бешеди хасную ше и у литературним язику.

Биографија аутора

Юлиян Рамач

Универзитет у Новим Садзе Филозофски факултет Оддзелєнє за русинистику

Референце

Ахманова О. С. (1974). Словарь омонимов русского языка. Москва: Издательство
„Советская энциклопедия“.
Виноградов В. В. (1977). Избранные труды. Лексикология и лексикография. Москва: Издательство „Наука”.
Рамач Ю. (2002).: Ґраматика руского язика за I, II, III и IV класу ґимназиї. Завод за уџбенике и наставна средства Београд,
Објављено
10. 03. 2017.
Како цитирати
РАМАЧ, Юлиян. РУСКО-СЕРБСКИ ЛЕКСИЧНИ ГОМОНИМИ У РУСКИМ ЯЗИКУ. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 9-18, mar. 2017. ISSN 2560-3612. Доступно на: <https://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/index.php/rs/article/view/4>. Датум приступа: 30 may 2023 doi: https://doi.org/10.19090/rs.2017.1.9-18.
Bрој часописа
Секција
Articles