Šlemender, Marina. " АНҐЛИЙСКИ ПРЕФИКСИ З НЕҐАТИВНИМ И РЕВЕРЗИЙНИМ ЗНАЧЕНЄМ И ЇХ ЕКВИВАЛЕНТИ У РУСКИМ" РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ [Online], Година 3 Bрој 3 (30 March 2020)