Šlemender, M. 2020 Mar 30. АНҐЛИЙСКИ ПРЕФИКСИ З НЕҐАТИВНИМ И РЕВЕРЗИЙНИМ ЗНАЧЕНЄМ И ЇХ ЕКВИВАЛЕНТИ У РУСКИМ. РУСИНИСТИЧНИ СТУДИЇ. [Online] 3:3